Dokumentumok

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján.
N.O.R.T. Complex Betéti Társaság
ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ („Tájékoztató”)
 1. A Tájékoztató célja és hatálya
 • A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a N.O.R.T. Complex Betéti Társaság(székhely: 1239 Budapest, Vecsés út 7., Cg.: 01-06-79378) („N.O.R.T. Complex”, vagy „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, és a N.O.R.T. Complex adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet a N.O.R.T. Complex, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el az a N.O.R.T. Complex működése tekintetében és annak során.
 • A jelen Tájékoztató a N.O.R.T. Complex működése során, valamint az (alább definiált) Képzések megszervezése és működtetése során kezelt (alább definiált) Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A N.O.R.T. Complex célja sport, kiemelten a labdarúgás körében utánpótlás és felnőtt korú versenyzők képzése, ezzel kapcsolatos edzések, események, táborok, versenyek szervezése, rendezése; oktatási segédeszközök és a képzési rendszer fejlesztése („Képzés”). A „N.O.R.T. COMPLEX” képesség- és személyiség fejlesztő képzés Németh Roland és Ollé Tamás fejlesztése, a N.O.R.T. COMPLEX védjegyként való bejegyzése folyamatban van, és maga a know-how pedig a fejlesztők szellemi terméke. A „N.O.R.T. COMPLEX” képesség- és személyiség fejlesztő képzés és a hozzá kapcsolódó műszaki háttér és a kapcsolódó eszközök további fejlesztése jelenleg is folyamatban van. A „N.O.R.T. COMPLEX” képesség- és személyiség fejlesztő képzés és a hozzá tartozó műszaki megoldások, általunk fejlesztett szoftver, mint egy know-how egység relatív titokban tartása fontos szempont a számunkra.
 • A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a N.O.R.T. Complex – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályokat vette figyelembe: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit. 
 • A jelen Tájékoztató hatálya a N.O.R.T. Complex működése során előálló adatkezelésekre terjed ki. Ezen adatkezelések során a N.O.R.T. Complex a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.
 • A jelen Tájékoztató célja, hogy az adatkezelési tevékenységek tekintetében egységesítse a N.O.R.T. Complex tevékenységét a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, a természetes személye adatait jogszerűen kezelje és biztosítsa a Személyes adatok megfelelő kezelését.
 • A jelen Tájékoztató visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 
 1. Fogalommeghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. 
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Igénybe vevő – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 
 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott tevékenységek esetében Adatfeldolgozók lehetnek az alábbi 9.2 pontban foglalt természetes és jogi személyek.
Tevékenység(ek): a N.O.R.T. Complex által a Képzés körében ellátott tevékenység(ek). 
Igénybe vevő: az a természetes személy, aki a Tevékenységet és a Tevékenység ellátása során nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, abban részt vesz, és ennek keretében megadja az alábbi 7. pontban felsorolt adatát. A jelen Tájékoztató céljából, kiskorú Igénybe vevő esetén, Igénybe vevőnek minősül mind a Képzésen résztvevő, illetve a N.O.R.T. Complex Tevékenységét és a Tevékenység ellátása során nyújtott szolgáltatást igénybe vevő kiskorú, mind annak törvényes képviselői.
Képzés: a N.O.R.T. Complex által, a sport, illetve a labdarúgás körében utánpótlás korú, illetve felnőtt korú versenyzők komplex képzése, ezzel kapcsolatos edzések, események, táborok, versenyek szervezése, rendezése; oktatási segédeszközök és a képzési rendszer fejlesztése.
 1. Az Adatkezelő
A jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő az alábbi:
szervezet neve:                    N.O.R.T. Complex Betéti Társaság 
székhelye: 1239 Budapest
cégjegyzék száma: Cg.: 01-06-79378
adószáma: 26515865-1-43
telefonszáma: +3670-360-2006
honlap: www.nortcomplex.com
e-mail cím: info@nortcomplex.com
kapcsolattartó: N.O.R.T. Complex Football
 1. Az adatkezelés célja
A N.O.R.T. Complex Személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A N.O.R.T. Complex törekszik arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés célja a N.O.R.T. Complex feladatai körébe tartozó Tevékenységek ellátása, így különösen: Képzések tartása, a Képzésen résztvevők regisztrálása annak érdekében, hogy egyénre szabott képzési elemeket lehessen a képzésbe beépíteni, valamint a Képzésen részt vevők fejlődését és teljesítményét monitorozni lehessen, illetve abból a célból, hogy a N.O.R.T. Complex hosszú távon részesülhessen az MLSZ „Produktivitási Szabályzatában” (ELN-10/2018) rögzített előnyökből. 
 1. Az adatkezelés módja
5.1    Az Igénybe vevő adatait a N.O.R.T. Complex a saját szerverein, a N.O.R.T. Complex számítógépein, vagy papír alapú nyilvántartásában tárolja. Az érintettek Személyes adatainak kezelésére kizárólag az Adatkezelőnek van lehetősége.
 • Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért Személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.
 • A kezelt Személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A N.O.R.T. Complex a biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti.
 1. Az adatkezelés jogalapja
6.1    Az adatkezelés jogalapja az általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, tekintettel arra, hogy a N.O.R.T. Complex által ellátott Tevékenységek és a Tevékenységek ellátása során nyújtott szolgáltatások igénybevétele és az abban történő részvétel önkéntes és az Igénybe vevők a Személyes adataik megadásával teszik lehetővé a Tevékenység ellátását. Az Igénybe vevők a N.O.R.T. Complex tevékenységének igénybevétele és abban történő részvétel körében hozzájárulnak az önkéntesen megadott Személyes adataik a N.O.R.T. Complex általi kezeléséhez.
6.2    Az adatkezelés jogalapja továbbá az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, tekintettel arra, hogy adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Igénybe vevő az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Igénybe vevő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 1. A kezelt adatok köre
7.1    Ha az Igénybe vevő ehhez hozzájárul, úgy a N.O.R.T. Complex a Tevékenység ellátása során nyújtott szolgáltatás kapcsán az Adatkezelő rögzíti az Igénybe vevő sportoló nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, TAJ számát, esetleges étel- vagy gyógyszerérzékenységét és minden olyan egészségügyi adatát vagy állapotát, amelyre a Képzésben történő részvétel kapcsán a szervezőnek figyelemmel kell lennie, valamint az Igénybe vevő törvényes képviselő nevét, lakcímét, telefonszámát. Ha az Igénybe vevő rendszeresen vesz részt a Képzésen, úgy az Adatkezelő rögzíti, hogy mely napokon és milyen időtartamban/teljesítménnyel vett részt az igénybe vevő a Képzésen. A rögzített adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
7.3    A N.O.R.T. Complex a Tevékenységek ellátása során hang-, fénykép- és videofelvételeket készít, amely felvételeket Facebook oldalán és egyéb online felületein közzétehet. A felvételek során a Képzésben résztvevő sportoló neve, arcképe és hangja kerül rögzítésre és közzétételre.
7.4    A N.O.R.T. Complex Tevékenységéről, annak ellátása során, televízió, rádió és nyomtatott sajtó szervezetek hang-, fénykép- és videófelvételt készíthetnek, amely felvételeket a televízióműsorban, rádióműsorban, illetve nyomtatott sajtótermékben közzétehetnek. A felvételek során a Képzésben résztvevő neve, arcképe és hangja kerül rögzítésre és közzétételre.
 1. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha
 1. kezelése jogellenes: Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
 2. az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével): Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli.
 3. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt. az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő az érintett számára tevékenységet lát el, illetve amíg az adatkezelésre szükség van az MLSZ „Produktivitási Szabályzatában” (ELN-10/2018) rögzített előnyökből való részesedés kapcsán. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte: Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a Személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
 1. Adatfeldolgozó igénybevétele
9.1    A N.O.R.T. Complex a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A N.O.R.T. Complex ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a N.O.R.T. Complex hozzájárulásával jogosultak.
 1. A kezelt adatok megismerésére jogosultak. Adattovábbítás
10.1  A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelés során kezelt adatokat a N.O.R.T. Complex beltagja, illetve kültagja és munkavállalói ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az Igénybe vevő kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása, illetve tevékenység ellátása érdekében szükséges.
10.2  Más személyek a N.O.R.T. Complex által kezelt Személyes adatokat nem ismerhetik meg, ahhoz nem férhetnek hozzá. A N.O.R.T. Complex az adatokat a 9.2 pontban feltüntetett Adatfeldolgozóktól eltekintve harmadik fél részére nem továbbítja sem az Európai Gazdasági Térségen belül, sem azon kívüli harmadik országokba.
10.3  A fentiektől függetlenül a N.O.R.T. Complex Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. A N.O.R.T. Complex az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
 1. Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, az adatkezelés irányelvei
12.1  A Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
12.2  A Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
12.3  A Személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 
12.4  A Személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
12.5  A Személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A Személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
12.6  A tájékoztatás kéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy a N.O.R.T. Complex milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
12.7  A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül bármikor kérheti a N.O.R.T. Complex által kezelt bármely adatának módosítását, helyesbítését. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
12.8  A törléshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül írásban bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti adatának törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez korábban megadott hozzájárulását. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell tenni, a N.O.R.T. Complex nyilvántartásaiból törölni az érintett általa kezelt adatait, és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
12.9  Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződéses kötelezettségből kell tárolni a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek.
12.10          A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
12.11          A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
12.12          A Tevékenységek ellátása során nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Igénybe vevő hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
12.13          Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Igénybe vevőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
12.14          Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Igénybe vevő e-mail címének, telefonszámának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve telefonszámról kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Igénybe vevőt terheli, aki az adatokat megadta. 
12.15          A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Igénybe vevő, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt. 
12.16          Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. 
12.17          A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Igénybe vevő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 
12.18          Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Tevékenységek ellátása biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Igénybe vevő elérhető Személyes adatait. 
12.20          Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Igénybe vevőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
12.21          Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. 
 1. Az Igénybe vevők igényérvényesítési lehetőségei
13.1  Az Általános Adatvédelmi Rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján, a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó tevékenység tekintetében a N.O.R.T. Complex adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.
13.2  Az Igénybe vevő bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztató 3. pontjában megjelölt kapcsolattartójánál. A kapcsolattartó a panasz kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon kivizsgálja a panaszt, majd szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről értesíti a panaszt tevő Igénybe vevőt.
13.3  Amennyiben az Igénybe vevő nem ért egyet az Adatkezelő vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy Személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem érte, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax szám: +36 1 391 1410; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) fordulhat.
13.4  Az Igénybe vevő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Igénybe vevőt tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 
Budapest, 2018. október 01.